Wielkopolscy funkcjonariusze policji uczestniczyli w specjalistycznym szkoleniu zorganizowanym w Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII, miejsce to jest znane z tego, że był to pierwszy obóz koncentracyjny na terenie okupowanej Polski. Szkolenie to zostało objęte nazwą „Program doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przeciwdziałania stosowaniu tortur”. Program ten był efektem współpracy pomiędzy Krajowym Mechanizmem Prewencji Tortur i Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Motywacją do organizacji tego przedsięwzięcia była społeczna kampania „Państwo bez tortur”, której celem jest wytworzenie społecznego porozumienia na rzecz decydującego odrzucenia tortur i innych form nieludzkiego bądź upokarzającego traktowania. Projekt szkoleniowy jest kontynuacją działań podejmowanych w ramach tej kampanii.

Szkolenie było adresowane do Pełnomocników do spraw Ochrony Praw Człowieka z komend miejskich i powiatowych Policji z terenu Wielkopolski oraz wybranych funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Uczestniczyły w nim także Izabella Gruszczyńska, Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu oraz Olga Rakowska, Koordynator Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlu Ludźmi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

W trakcie szkolenia głos zabrali m.in. podinspektor Dariusz Giersz, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu ds. Ochrony Praw Człowieka, dr Rafał Soroczyński z Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, Małgorzata Musiał – Pełnomocniczka Wojewody Wielkopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz równego traktowania czy młodszy inspektor Wojciech Waraczyński – Naczelnik Wydziału Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Integralnym elementem szkolenia była edukacja retrospektywna, która objęła zwiedzanie Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII. Jest to ważna część działań na rzecz przeciwdziałania stosowaniu tortur, propagowania faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych. Wszystko to w celu uwrażliwienia policjantów na szacunek dla drugiego człowieka, respektowanie jego godności i eliminowania wszelkiego rodzaju tortur.

Podczas szkolenia, aspirant sztabowy Agnieszka Zaworska – oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, przekazała kierownikowi Muzeum Fort VII w Poznaniu swoją autorską książkę pt. „Z szacunku do przeszłości”, opowiadającą o historii jarocińskich policjantów z okresu przedwojennego.

Organizatorem tego wydarzenia był Zespół do spraw Ochrony Praw Człowieka przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.